ZÁPIS DO 1. TŘÍD

čtvrtek 4. dubna 2024 od 13,00 – 17,30 hod.  

 pátek 5. dubna 2024 od 13,00 – 16,30 hod.

Registrace žádostí na portálu https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

V případě dotazů k vyplnění formuláře se může zákonný zástupce obrátit na Mgr. Dagmar Pajerovou ( tel. 702 018 174).

Konzultace k vyplnění přihlášky v pondělí od 14,00 do 15,30 hodin od 4. 3. 2024 do 31. 3. 2024.

Jiný termín lze domluvit telefonicky.

K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti, kterým byl v roce 2023 povolen odklad povinné školní docházky.

Registrace je možná od 4. března do 31. března 2024.

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude od 4. dubna  do 5. dubna 2024.

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby

 1. Osobní podání ve dnech zápisu
 2. Do datové schránky školy (y3mmpjz)
 3. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
 4. Poštou

 

Kritéria přijetí

Děti budou přijímány na základě žádosti podané zákonným zástupcem do naplnění kapacity školy – 65 dětí, 3 třídy a dle těchto kritérií:

 • místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu žáka ve spádovém obvodu školy
 • sourozenec dítěte již navštěvuje naši školu
 • ostatní děti do naplnění kapacity

 

Vezměte s sebou

   • vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ
   • rodný list dítěte
   • průkaz pojištěnce dítěte
   • podklady k případnému odkladu povinné školní docházky (-doporučení PPP a odborného lékaře)
   • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (-pouze děti s odkladem škol. docházky v minulém školním roce)
   • občanský průkaz zákonných zástupců
   • doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů

Kontakt

Mgr. Dagmar Pajerová

zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň

+420 702 018 174

Doporučení MŠMT, ve kterých oblastech je třeba dítě vést do zahájení školní docházky

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte  jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za  výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

SPOLUPRACUJEME