Primární prevence

Preventista : Mgr. Lenka Blažková

Primární prevence je soubor opatření, která se snaží předcházet patologickým jevům u dětí a mládeže do 15-ti let.

Prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže do 15 let je na škole systematicky realizována od školního roku 1997/1998.

Situace na škole je vzhledem k dlouhodobé preventivní práci na dobré úrovni.

Na škole pracuje každoročně skupina peer aktivistů, pod vedením Mgr. Šárky Straňákové,  kteří podporují práci školního metodika prevence, jsou školním metodikem prevence pro svou práci mezi vrstevníky připravováni a po přípravě realizují sami v hodinách přímou práci s dětmi formou her skupinových prací.

Kontakt

Mgr. Lenka Blažková

blazkoval@zsmaj2.cz
+420 702 018 173

Peer aktivisté

Peer programy posilují osobnost dítěte. Cílem peer programu je pozitivní působení na vrstevníky a mladší žáky v rámci minimálního preventivního programu (MPP). Program je koncipován tak, aby si žáci více uvědomovali základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, vytvořili si postoje ke zdravému životnímu stylu

Kdo jsou peer aktivisté ?

Překlad anglického slova peer je druh, vrstevník. JEDNÁ SE O ŽÁKY 7. – 9. ROČNÍKU

Principem peer programů je aktivní zapojení předem připravených žáků, vrstevníků.

Peer aktivisté jsou zasvěceni do problematiky

– zdravého životního stylu,

– škodlivosti návykových látek,

– šikany,

– osobního bezpečí

– a dalších patologických jevů v naší společnosti.

Jedním z hlavních pilířů modelu školy je opora o vrstevnické vztahy.

Interakce dítě – dítě je důležitá v jeho vývoji sociálním i mravním. V interakci s vrstevníky se děti učí postojům, hodnotám, dovednostem i vědomostem, které nerady přijímají od dospělých.

PARTNEŘI ŠKOLY