Školská rada

Složení Školské rady při ZŠ Máj II, České Budějovice

Člen školské rady jmenovaný za zřizovatele:
Mgr. Bc. Martin Pikous

Člen školské rady zvolený za zástupce rodičů: 
Věra Gajdošová

Člen školské rady zvolený z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Lenka Blažková

 

  Školská rada

- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

  následné realizaci

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

- projednává inspekční zprávy ČŠI

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím

  státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 

Na základě volebního řádu proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce dne 8. 9. 2021 na ZŠ Máj II.