Přijímací řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených    v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020

2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020

2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020

2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021 - organizace na ZŠ Máj II, České Budějovice

říjen - listopad

  • Přihlášky do škol s uměleckým zaměřením a na sportovní gymnázia předat třídnímu učiteli v termínu 4. 11. - 6. 11. 2019 včetně lékařského potvrzení pokud je požadováno SŠ. Třídní učitel předá zkontrolované přihlášky výchovnému poradci v termínu 7. 11.  - 8. 11. 2019
  • Výchovný poradce vrátí potvrzené přihlášky žákům v termínu 13. 11. - 14. 11. 2019

leden - únor

  • Zákonný zástupce žáka si vyzvedne zápisový lístek ke vzdělávání na střední škole v kanceláři ZŠ Máj II, po předložení občanského průkazu

       ve dnech 3. 2. - 5. 2. 2020 (7,00 - 8,00 hod., 14,00 - 15,30 hod.)

  • Třídní učitelé 5. a 9. ročníků předají zkontrolované přihlášky výchovnému poradci v termínu 6. 2. - 7. 2. 2020
  • Výchovný poradce předá potvrzené přihlášky žákům v termínu 18. 2. - 21. 2. 2020

březen

  • Zákonný zástupce žáka předá přihlášku na střední školu a gymnázium osobně nebo poštou nejpozději do 1. 3. 2020.