Přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2018/2019 

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz 

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají  do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělávání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání     k 1. březnu 2019, školy (obory vzdělání) se na obou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do obou oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019.

Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019.

Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. 1.     termín:                  pátek                     12. dubna 2019
  2. 2.     termín:                  pondělí                  15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. 1.     termín:                  úterý                      16. dubna 2019
  2. 2.     termín:                  středa                   17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. 1.     termín:                  pondělí                  13. května 2019
  2. 2.     termín:                  úterý                      14. května 2019

Vyplněné přihlášky na SŠ odevzdat třídnímu učiteli do 11. 2. 2019.

Zápisový lístek bude vydáván v kanceláři školy ZŠ Máj II, České Budějovice ve dnech:

18. února 2019   19. února 2019   20. února 2019

od 7,00 – 8,00 hodin          od 14,00 – 16,00 hodin  

 

 

 

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

 

MŠMT podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2018/2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1.       termín:                pátek                    12. dubna 2019

2.       termín:                pondělí                 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.       termín:                úterý                    16. dubna 2019

2.       termín:                středa                  17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.       termín:                pondělí                13. května 2019

2.       termín:                úterý                    14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupin 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle § 88 odst. 2 školského zákona.