Úlohy pro žáky od 1. 6. - 12. 6. 2020

1. ročníky

Český jazyk

Čtení - procvičování - konec Slabikáře, vlastní knížky

Psaní - nácvik zbylých písmen abecedy - D, E, b, B, ž, Ž, ř, Ř, g, G (písanka do strany 20)

Matematika

Počítání v oboru do 20  (I. A - v oboru do 100)

Prvouka 

Roční období - jaro, léto - práce a volný čas

 

2. ročníky

Český jazyk

2. A   Určování slovních druhů

2. B   Opakování probraných slovních druhů, opakování párových souhlásek a psaní velkých písmen

2. C   Opakování probraných slovních druhů, opakování párových souhlásek a psaní velkých písmen

Matematika

2. A   Procvičování numerace do 100

2. B   Opakování násobků 1-5

2. C   str. 67- 69 - opakování a násobky deseti

Prvouka

Přírodní společenstva- voda a její okolí

 

3. ročníky    

Český jazyk

3. A 3. B

Upevňování pravopisu vyjmenovaných slov

slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena (druhy), číslovky, slovesa (mluvnické kategorie)

skloňování podstatných jmen, časování sloves

3. C

Opakování vyjmenovaných slov po b, f, l, m, p, s, z

seznámení s vyjmenovanými slovy po v

procvičování párových souhlásek na konci a uvnitř slov 

pravopis Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách

řazení slov podle abecedy

četba knih podle vlastního výběru

Matematika

3. A B

Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek

opakovat pamětné + písemné sčítání a odčítání do  1 000

jednotky délky, objemu, hmotnosti

jednotky času v praktickém využití, logické úlohy

3. C 

Procvičování násobení a dělení 2 a 3 zpaměti

dělení 2 a 3 se zbytkem dle učebnice na str. 7,8,9

dělení 2 a 3 se zbytkem dle Početníčku str. 37

Prvouka 

Lidské tělo (učebnice do str. 67)

Anglický jazyk 

3. A B   Lekce 28-30, opakování

3. C  opakování části těla a obličeje, dny v týdnu, ovoce a zelenina

 

4. ročníky

Český jazyk 

4. A B

Shoda přísudku s podmětem

Souvětí, spojovací výrazy, vzorec souvětí

Pokračování v četbě – Lovci mamutů

Čtení s porozuměním – dle zadání učitele (pracovní listy

4. C 

Skloňování podstatných jmen podle vzorů

procvičování pravopisu

stavba věty jednoduché

shoda přísudku s podmětem

práce s čítankou – dle zadání učitele

Matematika

4. A B

Souhrnné opakování – pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

Zlomky

4. C 

Slovní úlohy se zlomky

sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel

porovnávání čísel a rozšířený zápis čísel do miliónu

Anglický jazyk 

4. A B

Lekce 27

Opakování – lekce 28

4. C

Lekce 26 - 28

Člověk a jeho svět

4. A B

Husitství

Život po husitských válkách

4. C

Rozmanitost přírody – ve vodě a jejím okolí, v lese, na poli 

 

5. ročníky

Český jazyk a literatura  

5. A  

Věta hlavní a vedlejší do str. 140 Opakování učiva k p. zkouškám Mimočítanková četba - zápisy do čtenářských deníků

5. B  

Opakování a procvičování učiva

Přímá a nepřímá řeč

Mimočítanková četba - čtenářské záznamy

5. C 

Opakování a procvičování učiva - pravopis 

Anglický jazyk

5. A  

Procvičování slovní zásoby, gramatiky Lekce 26

Minulý čas prostý - nepravidelné tvary

5. B 

Lekce 27, 28; opakování

Matematika 

5. A 

Závisle a nezávisle proměnná Tělesa Jednotky času do str. 41, opakování učiva k př. zkouškám

5. B C 

Opakování - Desetinná čísla - učebnice Matematika str. 36, 37

Opakování - Jednotky času - učebnice Matematika str. 42

Závisle a nezávisle proměnná - učebnice Matematika str. 38, 39

Člověk a jeho svět

5. A 

Dějiny - nová učebnice do str. 15 

5. B

20. století – významné historické události, výrazné osobnosti novějších českých dějin

5. C

Napsat krátký referát o některé z evropských zemí

 

6. ročníky

Český jazyk a  literatura

6. A

Slovesné tvary, větná skladba

6. B

Rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení)

Souhrnné opakování učiva 6. ročníku

Matematika

Trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný 

Seznámení s pojmy: výška, těžnice, těžiště trojúhelníku

Souhrnné opakování učiva  6. ročníku z aritmetiky a geometrie

Anglický jazyk

Modální sloveso ,,have to" (význam, použití)

Zeměpis

Oblasti Afriky uč. str. 36 až 41, Austrálie a Oceánie (přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství) uč. str. 42 až 51

Dějepis 

Opakování učiva (pracovní list)

Fyzika

Opakování – fyzikální veličiny, pohyby těles  

Přírodopis

Krytosemenné rostliny – dělení, systém, významní zástupci

 

7. ročníky

Český jazyk a literatura

Druhy vět vedlejších - vedlejší věty příslovečné

Práce s textem (rozbor textu, charakteristika hlavních postav, vyhledávání klíčových slov)

Mimočítanková četba - čtenářské záznamy

Matematika

Převody jednotek, procvičování probrané látky

Dějepis

Český stát a velmoci v 17. stol.

Anglický jazyk

7. A  Modální slovesa must/mustn´t, have to/don´t have to, can

7. B Lekce 8 - opakování čísel, časů, modálních sloves

Německý jazyk

slovosled v něm. větě, upevňování sl. zásoby

Zeměpis

Evropa (hospodářství, doprava) uč. str. 14 až 17 a 20 až 21 Státy Evropy - referáty.

Fyzika

Archimedův zákon

Přírodopis

Obojživelníci, plazi

 

8. ročníky

Český jazyk a literatura

8. A B 

Procvičování a upevňování učiva ze skladby, složitější souvětí. Pravopis

Dokončení prezentace zvoleného autora, práce s texty

Souhrnné poučení o slohu

8. C 

Procvičování pravopisu, realismus

Matematika

Opakování a procvičování probraného učiva:

Matematické operace s mocninami, náročnější příklady

Úpravy mnohočlenů s použitím vzorců - procvičování

Úpravy výrazů s neznámou - sčítání, odčítání, násobení, dělení, krácení

Lineární rovnice  se zlomky, se závorkami a zkouškou správnosti

Motivační logické úlohy, procvičování úvahy

Opakování a procvičování látky z nižších ročníků: práce se zlomky, soustava souřadnic

Anglický jazyk

8. A C 

Podmínkové věty prvního typu (docvičování)

8. B   

Lekce 6 - podmínkové věty, časové věty

Dějepis

8. A B

První světová válka - průběh, Češi a Slováci za 1. sv. války, vyhlášení Československa

8. C  

1. světová válka, Češi a Slováci za 1. světové války, vznik Československa

Německý jazyk

Slovní zásoba - oblékání, móda
Zábavné kvízy a křížovky

Zeměpis

Kraje ČR Moravskoslezský a Zlínský uč. str. 88 až 95, opakování ČR

Fyzika

Elektrické napětí

Přírodopis 

Pohlavní soustava, těhotenství, porod, vývoj jedince

Chemie

Názvosloví kyselin a hydroxidů, významní zástupci

 

9. ročník

Český jazyk a literatura 

Procvičování pravopisu

Současná literatura

Matematika

Opakování a procvičování probraného učiva, příprava na příjímací řízení

Dějepis

Léta uvolnění - r. 1968, Normalizace, konec nesvobody

Anglický jazyk 

Opakování učiva

Německý jazyk

Zábavné kvízy a křížovky

Fyzika

Opakování  -  síla

Přírodopis 

Ekologie (CHKO, základní ekologické pojmy, ochrana životního prostředí)

Zeměpis

Mezinárodní obchod uč. str. 58 až 59. Opakování látky 9. ročníku.

Chemie

Tuky, bílkoviny, nukleonové kyseliny

Novinky a události

 • Poděkování

  Vážení rodiče, zákonní zástupci,   děkuji Vám za spolupráci v distanční výuce dětí.   PaedDr. Marie…
 • Úkoly pro žáky 15. 6. - 26. 6. 2020

  Opakování učiva. Telekonference s vyučujícími budou ukončeny v pátek 19. 6. 2020.    
 • Úlohy pro žáky do 25. 5. 2020

  Žáci budou mít i nadále zadávány úlohy přes e-mail třídních učitelů a v rámci telekonferencí. 1. ročníky Český…
 • Zahájení provozu školy od 11. 5.2020 a 25. 5. 2020

  Vážení rodiče (zákonní zástupci), dne 11. května 2020 bude zahájen provoz naší školy v souvislosti s přítomností žáků 9.…
 • Úlohy pro žáky do 15. 5. 2020

  Žáci budou mít i nadále zadávány úlohy přes e-mail třídních učitelů a v rámci telekonferencí.   1. ročníky Český…