Úlohy pro žáky do 25. 5. 2020

Žáci budou mít i nadále zadávány úlohy přes e-mail třídních učitelů a v rámci telekonferencí.

1. ročníky

Český jazyk

Čtení:   dočtení Slabikáře
             rozšiř. učivo: orientace v abecedě, čtení vlastních knih
Psaní:   písmena č Č
             rozšiř. učivo: opis vět podle Slabikáře

Matematika

Docvičení + - ve druhé desítce, odčítání typu 16 - 12
Rozšiř. učivo: přičítání k 9 (8)

 

Prvouka           

Denní režim, práce a volný čas

 

1. A  rozšiřující učivo:

 Čtení: Moje první čítanka

 Matematika: Rozšiřující učivo: orientace v číselné řadě do 100, sčítání a odčítání desítek

 

2. ročníky

Český jazyk

2. A        Věta jednoduchá, souvětí. Slovní význam

2. B        Slovní druhy

              Opakování pravopisu párových souhlásek na konci slov

2. C        Párové souhlásky uprostřed slov, opakování -tvrdé , měkké souhlásky

 

Matematika

2. A         Násobení a dělení  7

2. B         Násobení a dělení 4,5 procvičování numerace do 100

2. C         Násobení a dělení 4,5 procvičování numerace do 100

 

Prvouka

Přírodní společenstva- louka, pole, les

 

3. ročníky   

Český jazyk

3. A 3. B  

opakování pravopisu vyjmenovaných slov po B, F, L, M, P, S, V, Z

procvičovat slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa

skloňování podstatných jmen, časování sloves

 

3. C

opakování vyjmenovaných slov po  b, l, m, p, s, z

pravopisná cvičení 

četba knihy dle vlastního výběru

 

Matematika

3. A B

dělení se zbytkem - procvičování

násobení a dělení mimo obor násobilek

opakovat pamětné + písemné sčítání a odčítání do  1 000

 

3. C

opakování dělení - str. 32 /cv. 1 - 4 a str. 22/ 1, 4 a str. 23 / cv. 6, 8, 9   

procvičování písemného sčítání - Početníček str. 32/ 1

procvičování písemného odčítání - Početníček str. 33/ cv. 1

 

Prvouka

Lidské tělo (učebnice do s. 64)

 

Anglický jazyk

3. A B  

lekce 27 (My school) + procvičovat slovíčka a učivo předchozích lekcí

 

3. C

opakování dnů v týdnu - číst v učebnici str. 43

opakování Fruit - pracovní sešit a učebnice str. 46, 47

Vegetables - pracovní sešit str. 48

 

4. ročníky

Český jazyk

 

4. A

Shrnutí o podstatných jménech – rod, číslo, pád, vzor

Stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice, holý podmět a přísudek, rozvitý podmět a přísudek

Shoda přísudku s podmětem

Pokračování v četbě – Lovci mamutů

Čtení s porozuměním – dle zadání učitele (pracovní listy)

 

4. B

Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice - učebnice str. 115 - 117

Procvičovat na web. stránkách www.onlinecviceni.cz, http://skolakov.eu

Čtení – doporučená mimočítanková četba

4. C

vzory podstatných jmen

pravopisná cvičení

práce s čítankou – dle zadání učitele

 

Matematika

4. A

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Slovní úlohy se zlomky

Souhrnné opakování - pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

 

4. B

Zlomky - str. 32

Slovní úlohy - str. 34, 35

 

4. C

zlomky

písemné dělení a násobení

úlohy ze stran 34, 35

 

Anglický jazyk

4. A Lekce č. 26 – pokračování, přítomný čas průběhový

4. B Lekce č. 27

4. C Lekce č. 25 – I am good at… , přítomný prostý čas

 

Člověk a jeho svět

4. A     Ekosystémy – Rybník

           Život ve středověku

           Jan Hus

4. B     Jan Hus, husité, husitské války – str. 34 - 36

4. C     Čechy v době baroka

           Příroda na jaře

 

5. ročníky

Český jazyk a literatura 

5. A 

Český jazyk a literatura

Větné členy - přívlastek

Souvětí

Věta hlavní a vedlejší do str. 140

Mimočítanková četba - zápisy do čtenářských deníků

 

5. B  

Procvičování a opakování učiva (podstatná jména - koncovky, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa)

Jednoduché tiskopisy

 

5. C

Skloňování číslovek  - do str. 124    

Procvičování pravopisu - str. 166 - 167

Zápisy do čtenářského deníku

 

Anglický jazyk

5. A 

Minulý čas prostý (pravidelné tvary - docvičování)

Nepravidelné tvary minulého času prostého

Reálie Velké Británie a USA

 

5. B

Lekce č. 26 - nepravidelná slovesa

 

5. C  

Lekce č. 26 - nepravidelná slovesa

 

Matematika

5. A

Jednotky obsahu

Obsahy složitějších obrazců - procvičování

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

Závisle a nezávisle proměnná

Tělesa

Jednotky času do str. 41

 

5. B C

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem (str. 32, 33, 35)

Jednotky času - opakování (str. 41, 42)

 

Člověk a jeho svět

5. A      Dějiny - nová učebnice do str. 15

5. B     Události českých dějin – učebnice do str. 21

5. C     Období komunistické vlády str. 45 - 48

              Návrat k demokracii  str. 50 

 

6. ročníky

Český jazyk a  literatura

6. A

Slovesa, mluvnické kategorie sloves (uč. str. 107 - 111)

 

6. B

Skladba - opakování základních  větných členů (podmět, přísudek)

Shoda podmětu s přísudkem (opakování)

Souhrnné opakování všech pravopisných jevů za celý školní rok

 

Matematika

Osově souměrné útvary

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku

Souhrnné opakování učiva z aritmetiky z 6. roč.

 

Anglický jazyk

Stupňování dlouhých přídavných jmen, Tvoření a použití příslovcí

 

Zeměpis

Afrika uč. str. 32 až 35 (přírodní zdroje, obyvatelstvo)

 

Dějepis

Připravte si prezentaci na téma. Co mě nejvíce zaujalo z dějin starověkého Řecka a Říma?

 

Fyzika 

Teplota, opakování fyzikálních veličin

 

Přírodopis

Semenné rostliny – dělení, zástupci

 

7. ročníky

Český jazyk a literatura

Druhy vět vedlejších

Procvičování pravopisu (pravopisná cvičení)

Charakteristika

 

Matematika

Promile
Souhrnné opakování - poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta

 

Dějepis

Objevné plavby. Počátky raného novověku

 

Anglický jazyk

7. A        Docvičování předpřítomného času, modální slovesa

7. B        Lekce 7 - modální slovesa - must, mustn´t, don´t have to, can

 

Německý jazyk

Barvy
Procvičování - číslovky, barvy, slovesa s odl. předponou

 

Zeměpis

Evropa uč. str. 18 až 19 (obyvatelstvo)

 

Fyzika

Hydrostatický tlak, vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 

Přírodopis

Ryby

 

8. ročníky

Český jazyk a literatura

8. A B

Procvičování a upevňování učiva ze skladby - souřadně spojené vedlejší věty, spojovací výrazy v souvětí, interpunkce. Pravopis

Práce s texty, porozumění textu - literatura 2. pol. 19. stol.

 

8. C

Souvětí souřadné - do str. 127

Psaní čárek v souvětí str. 128 - 130

Literatura 2. pol. 19. stol. - realismus

 

Matematika

Matematické operace s mocninami, náročnější příklady

Úpravy mnohočlenů s použitím vzorců - procvičování

Úpravy výrazů s neznámou - sčítání, odčítání, násobení, dělení, krácení

Lineární rovnice  se zlomky, se závorkami a zkouškou správnosti

Motivační logické úlohy, procvičování úvahy

Opakování a procvičování látky z nižších ročníků: práce se zlomky, soustava souřadnic

 

Anglický jazyk

8. A C  Podmínkové věty, Vyjádření budoucnosti

8. B     Lekce 5 - téma: ochrana životního prostředí; docvičení trpného rodu

 

Dějepis

8. A B Dějiny českých zemí a habsburské monarchie - 2. pol. 19. stol

8. C     1. světová válka

 

Německý jazyk

Pozvánka na oslavu, oblečení
Sloveso "einladen"
Slova opačného významu

 

Zeměpis

Kraje ČR (Olomoucký) uč. str. 84 až 87

 

Fyzika

Co je elektrický proud, měření el. Proudu

 

Přírodopis

Smyslová soustava (oko, ucho)

Endokrinní soustava (žlázy s vnitřní sekrecí)

 

Chemie

Kyseliny, hydroxidy – význam, použití

 

9. ročník

Český jazyk a literatura

 Psaní čárek v souvětí

 Procvičování pravopisu

 

Matematika

Prostorové útvary - jehlan, kužel, koule - výpočty objemu a povrchu těles - vzorečky a jejich uplatnění ve výpočtových i slovních úlohách

Opakování a procvičování výpočtů s lomenými výrazy, určování podmínek

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a jejich úpravy, podmínky

Goniometrické funkce - úvod do problematiky

Motivační logické úlohy, procvičování úvahy

Opakování a procvičování látky z nižších ročníků

 

Dějepis

Studená válka

 

Anglický jazyk

Lekce 6 - nepřímá řeč

 

Německý jazyk

Souhrnné procvičování minulého času

 

Fyzika

Pohyb

 

Přírodopis

Třetihory, Čtvrtohory

 

Zeměpis

Cestovní ruch (práce bude zadána e-mailem)

 

Chemie

Biochemie - cukry

Novinky a události

 • Poděkování

  Vážení rodiče, zákonní zástupci,   děkuji Vám za spolupráci v distanční výuce dětí.   PaedDr. Marie…
 • Úkoly pro žáky 15. 6. - 26. 6. 2020

  Opakování učiva. Telekonference s vyučujícími budou ukončeny v pátek 19. 6. 2020.    
 • Úlohy pro žáky od 1. 6. - 12. 6. 2020

  1. ročníky Český jazyk Čtení - procvičování - konec Slabikáře, vlastní knížky Psaní - nácvik zbylých písmen abecedy - D, E, b,…
 • Zahájení provozu školy od 11. 5.2020 a 25. 5. 2020

  Vážení rodiče (zákonní zástupci), dne 11. května 2020 bude zahájen provoz naší školy v souvislosti s přítomností žáků 9.…
 • Úlohy pro žáky do 15. 5. 2020

  Žáci budou mít i nadále zadávány úlohy přes e-mail třídních učitelů a v rámci telekonferencí.   1. ročníky Český…