Úlohy pro žáky do 15. 5. 2020

Žáci budou mít i nadále zadávány úlohy přes e-mail třídních učitelů a v rámci telekonferencí.

 

1. ročníky

Český jazyk

čtení - dokončení slabikáře, čtení vlastních knih

psaní - nácvik U, P, T, L, c, C, opis a přepis krátkých textů

1. A rozšiřující učivo  čtení Moje první čítanka 

 

Matematika

docvičení sčítání, odčítání a sl. úloh v oboru do 20 bez přechodu desítky, (rozšiř.:  přičítání k devítce)

1. A procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem, orientace v číselné řadě do 100, porovnávání desítek

 

Prvouka

 zvířata domácí a volně žijící, režim dne, dny v týdnu

 

2. ročníky

Český jazyk

2. A  Párové souhlásky uprostřed slova, Slovní druhy

2. B  Procvičování pravopisu slov - tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky na konci slov

pravopis - slova spisovná a nespisovná

2. C  str. 103 - 104. Dále zopakovat ů, ú, u na str. 40-41 a napsat do sešitu str.40/2, 47/3, 63/3.

 

Matematika

2. A  Násobení a dělení 6, Měření úseček geometrická tělesa

2. B  Násobení a dělení 3,4 - procvičování numerace do 100   

        G - trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky  - procvičování - úsečky

 2. C  str. 48 - 55.

 

Prvouka

2. A Hospodářská zvířata, přírodní společenství - louka

2. B C Domácí zvířata a jejich mláďata

 

3. ročníky   

Český jazyk

3. A, 3. B

opakování a upevňování pravopisu vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z

procvičovat slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa

časování sloves

3. C

procvičování vyjmenovaných slov

mluvnické kategorie sloves (určování osoba, číslo, čas)

mluvnické kategorie podstatných jmen (určování rod, číslo, pád, životnost)

 

Matematika

3. A B

dělení se zbytkem + zkouška

násobení a dělení mimo obor násobilek

opakovat pamětné + písemné sčítání a odčítání do  1 000

3. C

pamětné násobení dvojciferných čísel str. 25 - str. 26 + str. 46/cv. 11, str. 49/cv. 36

procvičování slovních úloh str. 47

dělení str. 32/cv. 1

 

Prvouka Rozmanitost přírody a její ochrana (učebnice do str. 62)

 

Anglický jazyk

3. A B  

lekce 26 ( Mum is cooking) + procvičovat slovíčka a učivo předchozích lekcí

3. C

Let's go shopping - pracovní sešit a učebnice str. 43 - 44,ovoce a zelenina str. 47 - 49

 

4. ročníky

Český jazyk

4. A

Pravopis podstatných jmen rodu mužského

Shrnutí o podstatných jménech

Pokračování v četbě – Lovci mamutů

Vedení čtenářského deníku

Čítanka – čtení dle vlastního výběru

4. B

Skloňování podstatných všech rodů - procvičování, učebnice do str. 112

Pravopisné pětiminutovky - vše do str. 51

Využít webové stránky (www.onlinecviceni.cz, http://skolakov.eu)

Čtení - číst doporučenou mimočítankovou četbu, v čítance - články dle vlastního výběru

Opakování skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského vyjmenovaná slova podstatná jména – určování rodu, čísla, pádu, popř. vzoru slovesa – určování osoby, čísla, času věta jednoduchá a souvětí určování slovních druhů četba knihy podle vlastního výběru, práce s čítankou dle zadání učitele

 

4. C

opakování pravopisu (vyjmenovaná slova, párové souhlásky uprostřed a na konci slov, velká písmena, podstatná jména rodu středního, ženského)

vzory podstatných jmen rodu mužského

práce s čítankou – dle zadání učitele

 

Matematika

4. A

Zlomky – pokračování

Obsah obdélníku a čtverce

Nerovnice

4. B, 4. C

Vztahy mezi čísly str. 29,30

Opakování – zlomky str. 32,33

 

Anglický jazyk

4. A 

Lekce 25 a 26 - učebnice + pracovní sešit

4. B 

Lekce č. 25 - slovní zásoba, čtení, překlad, lekce č. 26 – str. 54 čas průběhový

4. C  

přítomný čas prostý – oznamovací věta, otázka zápor, vazba I am good at

lekce 24, 25

 

Člověk a jeho svět

Ekosystémy – Louka

Lucemburkové na českém trůně – Jan lucemburský, Karel IV. učebnice str. 23 - 27

 

5. ročníky

Český jazyk a literatura 

5. A

Český jazyk a literatura

Číslovky

Skloňování číslovek

Oznámení

Stavba věty do str. 127

Mimočítanková četba - zápisy do čtenářských deníků

5. B  

Druhy číslovek - procvičování učiva, skloňování číslovek

Mimočítanková četba

5. C

procvičování pravopisu přídavných jmen

procvičování učiva o zájmenech - shrnutí - učebnice str. 116

číslovky - význam, druhy - učebnice  str. 118 - 120

 

Anglický jazyk

5. A 

lekce 24 a 25 (str. 50-53 v učebnici i v PS)

5. B

Minulý čas - věta oznamovací, otázka, zápor

Názvy obchodů, orientace v plánku města

Lekce 25, 26

5. C

Minulý čas - věta oznamovací, otázka, zápor

Názvy obchodů, orientace v plánku města

Lekce 25, 26

 

Matematika

5. A

Jednotky obsahu

Obsahy složitějších obrazců

Dělení desetinných čísel deseti a stem

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem do str. 32

5. B C

Násobení desetinných čísel deseti a stem, slovní úlohy str. 24 - 30 (učebnice Mat. 3. díl)

 

Člověk a jeho svět

5. A  

Dějiny do str. 57

5. B

Významné události novějších českých dějin

5. C

Druhá světová válka - učeb. str. 38 - 42, Obnovená Československá republika str. 43 - 44

 

6. ročníky

Český jazyk a  literatura

6. A

Přídavná jména přivlastňovací, Číslovky (uč str. 76 - 79, 101 - 106)

6. B

Časování sloves; slovesný čas, způsob

Základní větné členy - podmět, přísudek

Text s porozuměním - viz čítanka

 

Matematika

Středová a osová souměrnost

Slovní úlohy - desetinná čísla, přirozená čísla

 

Anglický jazyk

Učebnice str. 56 - 59 (lekce 5C-D), Stupňování dlouhých přídavných jmen, Oblečení

 

Zeměpis

Afrika (poloha, rozloha, pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, živá příroda) uč. str. 22 - 31

 

Dějepis

Císařský Řím, uč. str.117 - 126

 

Fyzika 

Čas, teplota

 

Přírodopis

Výtrusné rostliny, Semenné rostliny - úvod

 

7. ročníky

Český jazyk a literatura

Druhy vět vedlejších, tvarosloví- procvičování a opakování učiva. Literární pojmy-opakování

 

Matematika

procvičování procenta

úroková sazba, úrok

 

Dějepis

Kultura vrcholného středověku

 

Anglický jazyk

7. A

Učebnice str. 56 - 59 (lekce 6A-B), Předpřítomný čas, příčestí minulá významových slov

7. B

Předpřítomný čas - věta oznamovací, otázka, zápor, čtení - New York

 

Německý jazyk

5. lekce - slovesa s odlučitelnou předponou

 

Zeměpis

Evropa (opakování pobřeží, povrch, vodstvo), zemědělství, těžba a průmysl uč. str. 14 - 17.

 

Fyzika

Hydraulická zařízení, účinky gravitační síly Země na kapalinu - učebnice str. 102 - 109

 

Přírodopis

Ryby, Projekt/referát (členovci)

 

8. ročníky

Český jazyk a literatura

8. A B

Procvičování učiva ze skladby - souvětí souřadné a podřadné

Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí. Pravopis

Práce s texty, prezentace zvoleného autora, mimočítankové četba

Úvahové texty

 

8. C

Procvičování učiva o souvětí podřadném - druhy vět vedlejších, psaní čárek

souvětí souřadné, významové poměry mezi větami hlavními-učebnice str. 117 - 124

významné osobnosti české literatury 2. pol. 19. stol. - Jan Neruda

 

Matematika

Úpravy mnohočlenů s použitím vzorců

Matematické operace s mocninami

Úpravy výrazů s neznámou

Lineární rovnice se závorkami, se zlomky a zkouškou

Logické úlohy

Opakování a procvičování látky z nižších ročníků

 

Dějepis

8. A B

Spojené státy americké,  Kolonialismus a imperialismus

8. C  

USA, občanská válka, české země a habsburská monarchie v 2. pol. 19. stol. str. 119 - 122

 

Anglický jazyk

8. A C

Učebnice str. 68 - 71 (lekce 6A-6B), podmínkové věty

8. B  

Trpný rod, slovní zásoba - životní prostředí

Německý jazyk

5. lekce - sollen, wollen, einladen v přít. čase

 

Zeměpis

Kraje ČR (Vysočina, Jihomoravský) uč. str. 76. až 83.

 

Fyzika

Siločáry el. pole, elektrický proud - učebnice str. 114 - 124

 

Přírodopis

Smyslová soustava

 

Chemie

Hydroxidy - význam, použití, názvosloví, 1. pomoc při zasažení hydroxidy

 

9. ročník

Český jazyk a literatura

procvičování učiva o souvětí podřadném

procvičování pravopisu

souvětí souřadné, významové poměry s. 129 - 131

česká poezie - František Hrubín

 

Matematika

Prostorové útvary - jehlan, kužel, koule - výpočty objemu a povrchu těles

Opakování a procvičování výpočtů s lomenými výrazy, určování podmínek

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a jejich úpravy, podmínky

Logické úlohy

Opakování a procvičování látky z nižších ročníků

 

Dějepis

Život v komunistickém Československu

 

Anglický jazyk

Docvičení trpného rodu, Čtení s porozuměním

 

Německý jazyk

4. lekce - minulý čas

 

Fyzika

Čemu jsme se ve fyzice naučili - měření fyz. veličin, pohyb - učebnice str. 94 - 100

 

Přírodopis

Historie Země

 

Zeměpis

Služby, cestovní ruch uč. str. 52 - 57

 

Chemie

Dusíkaté deriváty, biochemie - úvod

Novinky a události

 • Poděkování

  Vážení rodiče, zákonní zástupci,   děkuji Vám za spolupráci v distanční výuce dětí.   PaedDr. Marie…
 • Úkoly pro žáky 15. 6. - 26. 6. 2020

  Opakování učiva. Telekonference s vyučujícími budou ukončeny v pátek 19. 6. 2020.    
 • Úlohy pro žáky od 1. 6. - 12. 6. 2020

  1. ročníky Český jazyk Čtení - procvičování - konec Slabikáře, vlastní knížky Psaní - nácvik zbylých písmen abecedy - D, E, b,…
 • Úlohy pro žáky do 25. 5. 2020

  Žáci budou mít i nadále zadávány úlohy přes e-mail třídních učitelů a v rámci telekonferencí. 1. ročníky Český…
 • Zahájení provozu školy od 11. 5.2020 a 25. 5. 2020

  Vážení rodiče (zákonní zástupci), dne 11. května 2020 bude zahájen provoz naší školy v souvislosti s přítomností žáků 9.…